Uncategorized

JA ja NING

  • July 6, 2017
Keeletoimetaja kuuleb üsna sageli, et inglise keeles on rohkem väljendusvahendeid ja sõnu, eesti keel on vaene, siin pole tabavaid vasteid ega sünonüüme. Nendele väidetele tuleb kategooriliselt vastu vaielda, sest meil on lihtsalt teistsugused väljendusvahendid, mille valimisega võib võõrkeele kütkes olev keelekasutaja vahel oskamatusest hätta jääda.
Veelgi enam – palun väga, meil on üks sidend, mida saame erinevalt inglise keelest varieerida. Jutt on sõnadest ja ja  ja.
Nagu ikka, teeb valikuvõimalus olukorra kohe keeruliseks. Eesti keele käsiraamatus on öeldud, et sõnad ja ja  ja ühendavad sageli kaht võrdset poolt ja kannavad ühesugust tähendust. Selle põhjal võiks arvata, et keelekasutaja võib valida mis tahes kontekstis emma-kumma sidesõna. Siiski on eesti keeles välja kujunenud tava kasutada üht sidesõna pigem ühes ja teist pigem teises kohas.

I. Kui lauses on vaja ühte siduvat sidesõna, siis on kombeks valida ja.

Leibur kasvatas mullu käivet ja kasumit.
Mees lõhkus autot ja läks sõbrale kallale.
Levadia alistas kindlalt Infoneti ja tuli Eesti meistriks.
Limbo – robottolmuimeja, mis toitub kokkukogutud rämpsust ja oskab astmeidpidi üles ronida.
Sageli võib märgata sellistes lausetes tarbetut ningi:
Meeseep piima  ja jojoba õliga –> .. ja jojoba ..
Hetkel otsime oma tiimi uut liiget  ja sõpra. –> .. ja sõpra.
Päästeamet soovitab: varuge joogivett  ja püsige toas! –> .. ja püsige ..
Säästva arengu komisjon valis uue esimehe  ja kinnitas fookusteemaks kultuuripärandi. –> .. ja kinnitas ..
Tee on küll juba mõnda aega uudishimulikke liiklejaid täis  ja tänaseks leidnud oma tänulikud kasutajad, … –> .. ja praeguseks ..
Maris Makko kirjutas juba 2009. aastal seletamatust ningitamise kihust. Mõnikord on ülemäärane ningi-lembus nii meeltmööda, et seda kasutatakse lausa lõikude viisi. Selliseid näiteid on veebist lihtne leida.
Käsiraamat tutvustab põhjalikult töölepinguseadust  ja pöörab eriti suurt tähelepanu just neile sätetele, mis ei ole piisavalt selged  ja mille tõlgendamisel tekib praktikutel küsimusi. Lisaks leiavad tutvustamist ka kõik värsked kohtulahendid  ja muud olulised tööõigusega seotud teemad.
Programm „KUTSE” on teinud läbi uuenduskuuri  ja lisaks katkestanutele on programmi raames võimalik õppida ka täiskasvanutel eraldi õpperühmades.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses  ja tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm KUTSE just sinule! Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine  ja praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud?
12- ja 13aastaste õpilaste hindamisel vaadeldi  ja uuriti, kas nende vastused on piisavalt sisukad  jamitmekesised  ja kas need aitavad küsimuses püstitatud probleemi lahendada. Hindamise põhjus  ja eesmärk oli välja selgitada, kui palju infot  ja nõuandeid on 12-  ja 13aastastele lastele antud  ja kas olukord vajab parandamist.
Ükskõik millise sõna ülemäärane pruukimine on tüütav, häiriv, vahel ärritavgi. Üheülbalised näevad välja ka eeltoodud näited, kus ja ja ningi varieerimine oleks tekstile palju juurde andnud. Aga millal siis emba-kumba kasutada?

II. Kui lauses läheb vaja kaht ühendavat sidesõna, siis harilikult on  ja teisel kohal. Kui sarnaseid sidendeid on veel rohkem, võib sõnu ja ja  ja varieerida, kuid esimesele kohale võiks jääda ja.

Puu- ja köögiviljad  ja sinu tervis
Eesti teadus- ja arendustegevuse  ja innovatsiooni strateegia.
Reisija kanda jäävad sõidu- ja majutuskulud, reisikindlustus  ja viisa.
Laste ja noorte murede ja/ ja probleemide varase märkamise  ja sekkumise põhimõtteid asuti omavalitsustele välja töötama 2009. aastal.
Põlva vallas sünnib Kesk- ja Reformierakonna  ja Põlva Arengu võimuliit.
See tava tuleb aga kõrvale jätta kahel juhul.
1. Kui mõni ja-ga püsiühend (või püsivam ühend) asub lauses kaugemal, on sidendit  ja otstarbekam kasutada eespool.
Eesti  ja Bosnia ja Hertsegoviina kohtumine.
Üliõpilased saavad osaleda veebiküsitluses  ja lugeda töö- ja õpivõimaluste kohta välismaal.
Saaremaal lendasid tormis katused, murdusid puud  ja telefoni- ja elektripostid.
 
Sageli võib näha aga vastupidist kirjutusviisi:
 
Saaremaa Laevakompanii eesotsas Vjatšeslav Leedoga ja majandus-  ja kommunikatsiooniministeerium on saavutanud põhimõttelise kokkuleppe saartevahelise praamiliikluse jätkamise suhtes. –> .. Leedoga  jamajandus- ja kommunikatsiooniministeerium ..
Programmi viivad ellu ja rakendavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. –> ..  ja rakendavad riigi- jakohaliku ..
2. Kui lause koosneb mitmest tasandist, siis ja ühendab pisemaid üksusi ja  ja suuremaid lauseosi. Nende kasutamise järjekord sõltub väiksemate ja suuremate tasandite paiknemisest. Vahel on sõnavalik vaba.
Ekspordi- ja impordimaht  ja kodu- ja välisturu nõudlus
 
Toiduainetööstus peaks pakkuma tuge ja abi  ja looma ja ellu viima sellekohased meetmed.
 
Seminar peetakse haridus- ja teadusministeeriumi  ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajate koostöös.
 
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord  ja välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused jakord
 
2014. aastal on kavas koolitada ja/ ja nõustada era- ja avaliku sektori  ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid olemasolevate töökohtade säilitamise ja/ ja uute loomise valdkonnas.
 
Eesmärk on toetada ja abistada last, perekonda ja/ ja valdkonnaga seotud asutusi kogukonnas, arvestades seejuures laste ja perede õigusi, vajadusi  ja arendades nende iseseisvat toimetulekut  ja oskusi keerulisi situatsioone lahendada.
 
Reovee puhastamise  ja heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad  ja nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed.
Jõuamegi järeldusele, et kuigi ja ja  ja on sünonüümid, sobib üks või teine neist mõnes kohas paremini. Üheülbalisuse asemel tasub varieerida ja meeles võiks pidada sidendite kasutamise põhimõtteid püsiühendite ja suuremate tasandite vahel. Sõnade ja ja  ja valimine on otsekui keelemäng, milles osalejalt nõutakse mõtestatud lähenemist, tarka sisusse süüvimist ja armastust hästi koostatud teksti vastu.
Samal teemal on kirjutanud ka Reet Kasik kogumikus „Õigus ja keel” (2000, lk 119–122).

Artikkel on siia kopeeritud aadressilt www.paevakera.ee/blog/ja-ja- ja, kuna seda seal veebilehel enam ei ole alles.